Sajókápolna


www.magyartelepulesek.hu

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1.    A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege
 

Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
1990. évi C. törvény a helyi adókról
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet – az államháztartás számviteléről
A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2019.(XI. 27.) önkormányzati rendelet

2.   Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal
esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató
magyar és angol nyelven

-

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai
-
4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás
ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről.

•    adó- és értékbizonyítvány
•    adóigazolások
•    birtokvédelmi ügyek
•    gyógyszertámogatás
•    hagyatéki, póthagyatéki ügyek
•    helyi iparűzési adó
•    kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos eljárások
•    kommunális igazgatással kapcsolatos ügyek
•    környezet és természetvédelmi igazgatással kapcsolatos ügyek
•    köztemetés
•    közösségi együttélés alapvető szabályaival kapcsolatos ügyek
•    lakcím bejelentési ügyek
•    lakhatási támogatás
•    nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely- szolgáltatás engedélyezési eljárása
•    növény és állatvédelmi igazgatással kapcsolatos ügyek
•    rendkívüli települési támogatás
•    települési támogatás: születési támogatás, iskolakezdési támogatás, temetési támogtás
•    rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
•    segély és bérkifizetés
•    szálláshely-üzemeltetés engedélyezési eljárása
•    talált tárgyak kezelése
•    telepengedélyezési eljárás
•    temetési támogatás
•    zenés, táncos rendezvény tartásának engedélyezési eljárása
•    útkezelői hozzájárulás

Parasznyai Közös Önkormányzati Hivatal Sajókápolnai Kirendeltségének ügyfélfogadási ideje:

Hétfő: 8.00-15.00
Kedd: 8.00-15.00
Szerda: 8.00-15.00
Csütörtök: szünetel
Péntek: 8.00-11.30

Tőzsér György - Polgármester:
Telefonos elérhetősége:06-70/382-9118


Hétfő:14:00-15:00
Kedd:14.00-15:00
Csütörtök:14:00-15:00

Csizmadia Béláné - Alpolgármester
Telefonos elérhetősége: 06-20-542-93-64

Remenyik Robertina - megbízott jegyző
Telefonos elérhetősége:06-48-345-905

Kedd:8.00-15:00

5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Település szilárd hulladék: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2016. (VII. 27.) önkormányzati rendelet
Háztartási szennyvíz: a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 7/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelet

6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi
nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozottadatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei.

•    telepengedéllyel rendelkezők nyilvántartása, szálláshelyek nyilvántartása,
•    kereskedelmi, vendéglátó egységek nyilvántartása,
•    bélyegzők nyilvántartása,
•    méhészek nyilvántartása,
•    eb-nyilvántartás,
•    Elektronikus Anyakönyvi rendszer (EAK)
•    Papíralapúanyakönyvi nyilvántartás
•    ASP adószakrendszer elektronikus nyilvántartás
•    szociális nyilvántartás


7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés
módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke
-

8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés
(véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá
nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv
szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza


1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2019.(XI. 27.) önkormányzati rendelet9.§-12.§
2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím) Sajókápolna Község Önkormányzat Szervezeti és MűködésiSzabályzatáról szóló 12/2019.(X.28.) önkormányzati rendelet 45.§, 57.§
3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai Sajókápolna Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019.(X.28.) önkormányzati rendelet 37.§-44.§
4. A testületi szerv ülésének helye: 3773Sajókápolna, Szabadság tér 25.
5. A képviselő-testület munkaterve:

9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától
A Képviselő-testület rendeletei: https://or.njt.hu/

Képviselő-testületi ülések:

2019.01.23. nyilt.jkv

2019.02.13 nyilt jkv

2019.03.13. nyilt

2019. 05. 22 Nyílt jkv

2019.08.06. jkv

2019. 10.25 alakuló jkv

2019. 11.26 nyílt jkv

2019. 12.10. Nyílt Jkv

2020.03.13 nyílt jkv

2020. 07. 07 nyílt jkv

2020. 08. 17 Nyílt jkv

2020. 09. 22. jkv

2021.12.14. jkv

2022.02.17. jkv


10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények
(Közlemények, Fontos információk alatt)

11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei
és indokolásuk


(Pályázatok alatt)

12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Feltöltés alatt


13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó
személy neve

Sajókápolna Község Önkormányzat
cím: 3773Sajókápolna, Szabadság tér 25.
telefonszám: 48/345- 905
faxszám: 48/345-905
e-mail:
az információs jogokkal foglalkozó személy neve:

14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

feltöltés alatt


15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 30. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a Sajókápolna Község Önkormányzat Hivatalában 2020. évben elutasított közérdekű adatkérés nem volt.

16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

-

17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

-

18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

-


19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

-


20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata
-

21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámításalapját képező tényezőkkel együttesen

-


22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

-

23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás
egyéb lényeges elemeinek megjelölése

-

24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

-

25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére nem releváns

-


3. GAZDÁLKODÁSI ADATOK

1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint
beszámolója

2018. év: Sajókápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (III.14.) önkormányzati rendelete Sajókápolna Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről

2019. év: Sajókápolna Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2019. (III.14.) önkormányzati rendelete Sajókápolna Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről
2020. év: Sajókápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelete Sajókápolna Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről
2021. év:  Sajókápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelete Sajókápolna Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Éves költségvetés beszámolója

2018.  év: Sajókápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019. (V.23. önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetése végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról
2019. év: Sajókápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (VI.9.) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetése végrehajtásáról

2020. év: Sajókápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Feltöltés alatt


3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

Feltöltés alatt


4.Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével.
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.


Feltöltés alatt


5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

-

6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

-

7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra
vonatkozó szerződések


-

8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról,
a megkötött szerződésekről)